بازار فروش مقوا صحافی

فروش انواع مختلفی از مقوا های صحافی تولید شده در کشور از طریق بازار اینترنتی نیز انجام می شود که مورد توجه قرار گرفته است.

مقوا موج دار های صحافی تولید شده در کشورمان دارای چنان کیفیت مطلوبی هستند که گاها با نمونه هایی که در شرکت های خارجی ساخته می شوند.

مقوا ماکت سازی نرخ واردات بالایی هم دارد از لحاظ کیفیت برابری کرده و از همین رو میزان فروش آن در بازار کشور در حد مطلوبی می باشد و این روند با توجه مشتریان رو به رو شده است.