خریدکارتنهای مقوایی استانداربسته بندی

برای خرید کارتن های بسته بندی ازبه چه مشخصهایی بایددقت نمایید؟برای خریدکارتنهای مقوایی بسته بندی بایدباکجاتماس بگیریم؟بهترین فیمت خریدکارتن مقوایی؟

برای خریدکارتنهای مقوا ماکت سازی مناسب بسته بندی بایدبه این نکات توجه نمود:
1.ابعادواندازه.
2.چندلایه بودن کارتن ازنظراستحکام.

این دواصل مهم ترین اصول درتهیه کارتن میباشدکه بسیاراصول مهمی درتهیه کارتن است اگرشماقصدتهیه یاخریدکارتن راداریدسعی کنیدازکارتنهایی که دارای ابعادمناسب واستانداردهستنداستفاده کنیدتاهنگام بسته بندی بامشکل مواجه نشویدبرای خریدکارتنهای بسته بندی مناسب باشمارهای زیرتماس حاصل فرمایید: