عرضه کارتن مقوایی چندلایه ایرانی برای بسته بندی میوه

برای خریدکارتنهای مقوایی بسته بندی چگونه اقدام نماییم؟برای خریدکارتن مقوایی مناسب چندلایه برای حمل ونقل چکارکنیم؟برای خریدکارتن مقوایی چندلایه چگونه اقدام نماییموباچه شمارهایی تماس بگیریم؟ جالب است که کمی در کارتن ضایعات پرسی بیشتر بخوانیم.

کارتنهای زیادی درکارخانه جات ایرانی تولیدمیشوندکه برای مصارف حمل ونقل میوه جات طراحی شده انداین کارتنهابه گونه ای طراحی شده اندکهبسیارجادارمیباشندوبرای حمل هرگونه میوه مثل هلو،انجیر،و.. مناسب هستندوشمادیگرنگرانی برای بسته بندی انهانخواهیدداشت برای خریدباشمارهای زیرتماس بگیرید لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش کارتن کیلویی رونق زیادی دارد.