فروش ورق مقوا کرافت

ورق مقوا از کاغذ های بازیافتی و تفاله های شیمیایی و مکانیکی و فیبرهای بازیافتی تولید می شود. فروش مقوا در ایران نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است که مقوا کرافت یکی از آنهاست.

مواد تشکیل دهنده ای که ورق مقوا را از آنها تولید می کنند بعضا شیمیایی هستند که این مواد شیمیایی می تواند بر روی محیط یا بر روی مصرف کنندگان اثرات مخربی داشته باشند.

ورق مقوا کرافت

برای جلوگیری از این اثرات مخرب آنها را به صورت بهداشتی خنثی می کنند و هنگامی که به مرحله تولید می رسد خطرات کمتری را از خود بروز می دهد. که اگر این اعمال صورت نگیرد از سوی ارگان هایی که تاییدیه می دهند مورد تایید قرار نمی گیرند و حتی ممکن است از ادامه کار کارخانه یا کارگاه جلوگیری کنند.

مقوای موج دار کرافت برای استاده های متعددی که دارد از لحاظ فروش در رده بالایی قرار دارد و می تواند در بسته بندی مجزا استفاده شود یا اینکه برای استفاده در کارتن و برای استحکام جعبه های کارتنی مورد مصرف قرار گیرد.