کارخانه مقوا شمیز مشهد

مقواها در شهرهای مختلفی از جمله مشهد به تولید می رسند. کارخانه های مختلفی در زمینه تولید مقوا وجود دارد. مقوای شمیز نیز در کارخانه های گوناگونی به تولید می رسند.

کارخانه مقواسازی در شهرهای مختلفی از جمله مشهد وجود دارد. مقوای شمیز نمونه ای از مقواهای تولیدی می باشند.

مقواهای گوناگونی از جنس های مختلفی برای استفاده های گوناگون تهیه می شوند. مقوای موج دار از کاغذ ضخیم تر و برجسته تر می باشد. مقواهای شمیز در جلدهای کتاب های مختلف کاربرد دارند.