کود شیممیایی محصولی بسیار ارزان قیمت

استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی برای افزایش تولیدات کشاورزی باعث آسیب زیست محیطی و اختلال در حاصلخیزی خاک می شود.

در حال حاضر، رویکردهای بیولوژیکی برای بهبود تولید کود شیمیایی سفید به دنبال سیستم مدیریت یکپارچه مواد مغذی گیاهی در بین کشاورزان و محیط‌بانان جایگاه قوی‌تری پیدا می‌کنند.

میانگین بهره وری کود جامد کشاورزی 402 کیلوگرم در هکتار در فصل زراعی 94-1393 در ایران و یکی از دلایل پایین بودن بهره وری  در ایران، استفاده نامناسب از تغذیه در مزارع نخود است.

در حال حاضر کودهای بیولوژیک به عنوان یک گزینه جایگزین برای کود شیمیایی برای افزایش حاصلخیزی خاک در تولید کشاورزی پایدار در نظر گرفته می شوند.

باکتری‌های مفید ریزوسفر معمولاً ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه نامیده می‌شوند و سال‌هاست که مورد توجه محققان قرار گرفته‌اند. PGPR ها می توانند رشد گیاه را از طریق مکانیسم های مختلف تحریک کنند.

حل شدن فسفات معدنی یک ویژگی است که اغلب برای غربالگری این باکتری ها استفاده می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر کودهای بیولوژیکی و کود شیمیایی اوره سفید نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام اصلاح شده نخود بود.

مواد و روش ها
آزمایشی به صورت فاکتوریل کود سولفات آمونیوم ازبکستان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار و پنج تیمار کود  و سه رقم نخود انجام شد. در ایستگاه تحقیقاتی اکباتان همدان در شرایط دیم طی سال های 92-1391.

همچنین Nitroxin 108 باکتری تثبیت کننده نیتروژن مانند Azotobacter و Azospirillum را پوشش داد و در مراحل رویشی و زایشی، علف های هرز کنترل و اطلاعات روزهای تا گلدهی، روزهای تا رسیدن، ارتفاع بوته، شاخص برداشت، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن 100 دانه و عملکرد دانه ثبت شد.

 • منابع:
  1. The effect of biological and chemical nitrogen fertilizer on yield and yield components of improved chickpea varieties under rainfed conditions

 • تبلیغات: 
  1. تاثیرات مصرف زیره برای بدن
  2. پارچه رومبلی که نادید گرفته نشد
  3. خوردن سیب سبز باعث سلامت عقلی افراد بسیاری شده است
  4. از تمام مزایای شیشه دوجداره حرارتی لذت ببرید